zeggen en zijn
Zeggen en Zijn Communicatie werkt(e) voor verschillende organisaties en bedrijven. Hiernaast krijg je een indruk van mijn werk en opdrachten. 
linkedin twitter

Projectcommunicatie

Merkbeleid Genneper Parken

Voor sport- en recreatiegebied Genneper Parken ben ik mede verantwoordelijk voor het merkbeleid. Aan de hand van recente onderzoeken naar naamsbekend, imago en positionering worden kaders geformuleerd over de wijze waarop het merk Genneper Parken in de markt wordt gezet. Deze kaders bestaan onder andere uit richtlijnen voor de huisstijl, doelgroepomschrijving en uitgangspunten voor de communicatie. Hierbij is betrokkenheid van aangesloten bedrijven en organisaties van groot belang. Zij moeten tenslotte de meerwaarde inzien van het merk en hierin een actieve bijdrage leveren. Uiteraard is er aandacht voor individuele identiteiten. Aan de hand van concrete resultaten en voorbeelden laat ik ondernemers de kracht zien van het merk Genneper Parken.

Projectcommunicatie

Huisstijlontwikkeling Genneper Parken

Genneper Parken heeft een zeer hoge naamsbekendheid in Eindhoven. Dit is onder meer te danken aan de herkenbare huisstijl van het gebied. De afgelopen jaren heeft deze huisstijl een ontwikkeling doorgemaakt met als uitgangspunt dat iedere partner/accommodatie in het gebied op een eenvoudige wijze zou kunnen aansluiten. Het voordeel hiervan is een grotere herkenbaarheid van Genneper Parken als één recreatiegebied met verschillende accommodaties onder één dak. Ik ben verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de huisstijl en het toetsen van uitingen op de omschreven kaders en uitgangspunten.

Crossmediale aanpak

Seizoenscampagne Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep

Ieder seizoen wordt er voor Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep een campagne opgezet met als doel het stimuleren van de bezoekersaantallen. Bij deze campagnes wordt er gericht naar doelgroepen gekeken, bijvoorbeeld recreanten in Eindhoven en regio gedurende de zomerperiode en passepartout en abonnementhouders tijdens het najaar. De campagnes worden via een crossmediale aanpak uitgerold. Aan de hand van een uitgewerkte communicatiemix is de campagne zowel via offline als online middelen duidelijk zichtbaar in Eindhoven en/of regio. De meetbaarheid van de campagne is via beide kanalen gewaarborgd. 

Marketingcommunicatie

Campagnes IJssportcentrum Eindhoven

Van oktober tot en met april is het schaatsseizoen in IJssportcentrum Eindhoven. Dit betekent dat in deze maanden de accommodatie buiten het reguliere gebruik vol staat met evenementen en activiteiten. Aan de hand van gerichte campagnes wordt de doelgroep overgehaald tot een bezoek aan het ijssportcentrum. Via de massamedia, maar ook in samenwerking met partners krijgt de doelgroep aantrekkelijke kortingen of extra's aangeboden die een bezoek moeten stimuleren. Uiteraard sluit het inhoudelijke programma aan op het beeld naar buiten toe. 

Projectcommunicatie

Woordvoering Heeze-Leende

Communicatie vanuit de gemeente Heeze-Leende is centraal georganiseerd vanuit de afdeling Voorlichting en Communicatie. Het resultaat is een eenduidig beeld naar buiten toe. Communicatie omtrent planvorming, vragen en verzoeken van de media, interne communicatie en voorlichting bij calamiteiten: eerst vindt een communicatieve afweging plaats door de afdeling. Na afstemming met beleidsadviseurs en/of, collegeleden wordt invulling gegeven aan interne of externe communicatie. 

Projectcommunicatie

Marketing- en communicatieplan Eindhoven Kemphanen

Eindhoven Kemphanen waren op zoek naar een strategie om de ijshockeysport in Eindhoven een positieve impuls te geven. Het doel was tweeledig: enerzijds de sport aantrekkelijk maken bij kinderen en jongeren om zo een aanwas te krijgen in de verschillende teams. Door middel van aantrekkelijke educatieve ijssportprogramma’s en programmering voor specifieke groepen jongeren kan deze doelstelling worden bereikt. Anderzijds kan de (top)ijshockeysport meer op de kaart worden gezet door een helder marketing- en communicatiebeleid. Aan de hand van de uitgangspunten van het bestuur is voor seizoen 2010-2011 een marketing- en communicatieplan opgesteld. Tevens zijn aanbevelingen gedaan voor inrichting van de organisatie en zijn twee hbo-studenten aan de slag gegaan met uitvoering van het plan. 

Projectcommunicatie

Samenwerking Genneper Parken en Bibliotheek Eindhoven

Binnen Genneper Parken wordt structureel gezocht naar aansprekende samenwerkingspartners. Door in afstemming gebruik te maken van elkaars communicatiekanalen, kan de zichtbaarheid van de eigen boodschap aanzienlijk worden vergroot. Een van deze samenwerkingspartners is Bibliotheek Eindhoven. Tijdens een grootschalige campagne voor de lezers van de bibliotheek heeft Genneper Parken aantrekkelijke prijzen ter beschikking gesteld en zijn afspraken gemaakt over de zichtbaarheid van het recreatiegebied in de offline en online uitingen van de bibliotheek.

Beleidscommunicatie

Economisch beleidsplan Heeze-Leende

Een nieuw beleid voor de komende vijf jaar stond op de planning. Het uitgangspunt was dat het geen beleid moest worden geschreven vanuit de beleidsafdeling van de ambtelijke organisatie. Daarom is gekozen voor een interactieve insteek, waarbij een aantal stakeholders in Heeze-Leende intensief betrokken zijn bij de tot standkoming van het beleidsplan. Aan de hand van een aantal thematische bijeenkomsten zijn de uitgangspunten van het nieuwe beleid omschreven. In een aantal vervolgsessies zijn de stakeholders met hun achterban hiermee aan de slag gegaan. Het resultaat was een gedragen plan voor de komende jaren.

Projectcommunicatie

Tekst en publicaties Gemeente Heeze-Leende

Alle uitingen vanuit de gemeente Heeze-Leende worden verzorgd door de afdeling Voorlichting en Communicatie. De wekelijkse publicaties, persberichten, burgerjaarverslag, begrotingskrant en brochures: ik verzorgde de teksten en publicaties.
Projectcommunicatie

Communicatie evenement Spieren voor Spieren 

Stichting Spieren voor Spieren heeft een uniek fondsenwervend sportevenement ontwikkeld dat plaats zal vinden tijdens de overgang van zomertijd naar wintertijd. Tijdens het verzetten van de klok lopen, fietsen en schaatsen deelnemers onvoorstelbare records en dragen zij ook nog eens bij aan activiteiten waar kinderen met zieke spieren het hele jaar profijt van hebben.

Stichting Spieren voor Spieren wil dit nieuwe concept zowel landelijk, regionaal en lokaal breed onder de aandacht brengen. Er moet via verschillende communicatiemiddelen aandacht gegeven worden aan het unieke evenement. Daarnaast moet middels het evenement de (actieve) naamsbekendheid van de Stichting Spieren voor Spieren worden vergroot en moet duidelijk zijn waar de stichting voor staat (inhoudelijke merklading).

Bovenstaande vraagstelling krijgt een vertaling via een communicatieplan. Dit plan geeft onder meer inzicht in de (communicatie)doelstellingen van het evenement, beschrijft de communicatie-doelgroepen, de communicatieboodschappen en de in te zetten communicatiemiddelen. Tenslotte zorgt een, in het plan opgenomen, planning voor een helder inzicht in communicatietaken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement. Naast realisatie van een plan, geeft Zeggen en Zijn Communicatie ook grotendeels invulling aan uitvoerende communicatietaken.


 

Projectcommunicatie

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Van der Hoorn Buigtechniek is er voor twee dagen een feest georganiseerd dat plaatsvond op de bedrijfslocatie. Centraal stond netwerken, ontmoeten en (opnieuw) kennis maken met het bedrijf, directie en medewerkers. Collega's, partners, bestuursleden, directieleden, familie, vrienden en medewerkers werden verdeeld over de twee dagen uitgenodigd in een voor hen passende setting en ambiance. Het bedrijf staat bekend om zijn specialisme in buigwerk; reden te meer om ook de feestelijkheden speciaal te laten zijn: toosten met een buisje presecco, italiaanse ijsjes, gecarameliseerde gamba's, een gebogen 75, netwerken met bolletjes touw. Het is slechts een greep uit een origineel en passend programma. 

Projectcommunicatie

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Van der Hoorn Buigtechniek is een jubileumboek gerealiseerd voor relaties, klanten, familie en medewerkers. Aan de hand van een aantal diepte-interviews heb ik de copywriting voor het boek verzorgd. Vijfenzeventig jaar is weergegeven in makkelijk leesbare tekst, voorzien van anekdotes en prachtig beeldmateriaal. Het jubileumboek is uitgereikt tijdens de feestelijkheden rondom het 75-jarig bestaan van het bedrijf.

Marketingcommunicatie

In 1971 werd met enthousiasme gesproken over de opening van Winkelcentrum Woensel. Het eerste semioverdekte winkelcentrum in Noord Brabant was een feit. Nu, 40 jaar later, kent het winkelcentrum een zeer uitgebreid en gevarieerd winkelaanbod met meer dan 150 winkels. Na een grootschalige renovatie in de jaren 2003-2007 is het centrum aanzienlijk uitgebreid en voorzien van een modern en hedendaags uiterlijk.

In de afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden binnen WOENSXL en het bestuur van de winkeliersvereniging die aanleiding geven tot de ontwikkeling van een nieuw strategisch marketingcommunicatieplan voor de komende jaren.

Het nieuwe marketingcommunicatieplan vormt de kapstok voor uit te voeren marketing communicatietaken voor de periode 2012-2015. Aan de hand van het plan krijgt het bestuur van de winkeliersvereniging onder andere een helder en praktisch inzicht in marketing communicatiedoelstellingen, te volgen strategie en in te zetten marketingcommunicatiemix. Uiteindelijk geeft een planning weer welke onderdelen jaarlijks kunnen worden opgepakt en/of geïmplementeerd.